Regulamin Komitetu Nauk Politycznych

Polskiej Akademii Nauk

uchwalony za pomocą głosowania elektronicznego

w dniu 10 grudnia 2020 roku

 § 1

 1. Niniejszy regulamin Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, zwanego w dalszej części regulaminu "Komitetem", uchwalony został za pomocą głosowania elektronicznego w dniu 30 października 2020 r. (uchwała nr 1/X/2020) i zatwierdzony przez prof. dr. hab. Stanisława Filipowicza, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 25 marca 2021 r.
 2. Komitet działa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

§ 2

 1. Komitet działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2020 r., poz. 1796), zwanej dalej „ustawą o Polskiej Akademii Nauk”;
  2. Statutu Polskiej Akademii Nauk;
  3. niniejszego regulaminu.
 2. Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki o polityce i administracji oraz dyscypliny pokrewne nieposiadające wyodrębnionego komitetu naukowego.
 3. Komitet jest samorządną reprezentacją wybranych dyscyplin w dziedzinie nauk społecznych, służącą integrowaniu uczonych z całego kraju.

§ 3

Do zadań Komitetu – obok zadań wskazanych w art. 36 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk – należy podejmowanie wszelkich działań, służących rozwojowi dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Komitet oraz wykorzystanie ich osiągnięć dla dobra kraju, a w szczególności:

  1. analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w danych dyscyplinach naukowych, reprezentowanych w Komitecie;
  2. współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z ministrem właściwym w sprawach nauki i szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym w sprawach edukacji, Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną i Radą Doskonałości Naukowej – w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
  3. inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk;
  4. współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie, organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych;
  5. opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju;
  6. ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie;
  7. analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dyscyplinach objętych zakresem działania Komitetu;
  8. inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz pełnienie, zgodnie z uchwałą Prezydium PAN, funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi w dyscyplinach reprezentowanych przez Komitet;
  9. sprzyjanie powoływaniu sekcji krajowych międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych;
  10. opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
  11. zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
  12. współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
  13. organizowanie konkursów na najlepsze prace w zakresie dyscyplin objętych zakresem działalności Komitetu w celu krzewienia ich osiągnięć, zgodnie z regulaminem danego konkursu;
  14. inne sprawy, zlecone przez władze Polskiej Akademii Nauk lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.

§ 4

 1. W skład Komitetu wchodzą uczeni, w zakresie reprezentowanej przez Komitet problematyki naukowej, wybierani przez środowisko naukowe dyscyplin reprezentowanych w Komitecie, wybrani zgodnie z Regulaminem wyborów członków i organów komitetów naukowych, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 50/2019 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 17 września 2019 r., zmienionego Uchwałą Nr 20/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 21/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r. (zwany dalej: „Regulaminem trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych”).
 2. W skład Komitetu wchodzą ponadto członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności oraz Akademii Młodych Uczonych, zgłaszający swój udział w pracach Komitetu lub zapraszani do udziału w pracach Komitetu, przedstawiciele specjalistycznych towarzystw naukowych oraz honorowy przewodniczący Komitetu i honorowi członkowie Komitetu, powoływani zgodnie z § 5 ust. 3-5 niniejszego regulaminu oraz przy uwzględnieniu § 1 ust. 3-5 i 9-10 Regulaminu wyborów członków i organów komitetów naukowych.
 3. Komitet może powołać do swojego składu specjalistów z zakresu życia naukowego, gospodarczego i społecznego. Posiadają oni status członka Komitetu z pełnymi uprawnieniami.

§ 5

 1. Tryb wyboru członków Komitetu i jego organów określa Regulamin wyborów członków i organów komitetów naukowych.
 2. Członków Komitetu powołuje Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych.
 3. Na wniosek zebrania plenarnego Komitetu, zaakceptowany przez Dziekana Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, zebranie plenarne Komitetu może, w uznaniu zasług wniesionych w kierowanie pracami i dorobek Komitetu, powołać honorowego przewodniczącego Komitetu.
 4. W Komitecie może zostać powołany tylko jeden honorowy przewodniczący. Honorowy przewodniczący uczestniczy w zebraniach plenarnych Komitetu bez głosu stanowiącego.
 5. Honorowym przewodniczącym Komitetu Nauk Politycznych PAN może zostać osoba posiadająca szczególne zasługi dla rozwoju dyscypliny nauki o polityce i administracji oraz zasłużona dla Komitetu jako Przewodniczący przez co najmniej dwie kadencje.
 6. Godność honorowego przewodniczącego Komitetu przysługuje dożywotnio.
 7. Uchwała zebrania plenarnego, dotycząca wyłonienia kandydata na honorowego przewodniczącego, podejmowana jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komitetu.
 8. Honorowi członkowie Komitetu oraz honorowi przewodniczący Komitetu, wybrani na dotychczasowych zasadach, zachowują swój status.

§ 6

 1. Organami Komitetu są:
  1. Prezydium Komitetu;
  2. Przewodniczący Komitetu.
 1. Posiedzenia Prezydium Komitetu oraz zebrania plenarne odbywają się w Warszawie lub w innych miejscowościach w Polsce – na zaproszenie uczelni, wydziałów lub instytutów PAN.

§ 7

 1. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania Prezydium Komitetu (nie rzadziej niż cztery razy w roku) i zebrania plenarne (nie rzadziej niż dwa razy w roku), a także przewodniczy tym zebraniom.
 2. Przewodniczący Komitetu kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje go na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go wskazany przez niego członek Komitetu albo – w razie niemożności wskazania, wyznaczony przez Dziekana Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych – zastępca przewodniczącego Komitetu.
 3. Zebranie plenarne Komitetu i Prezydium Komitetu mogą realizować swoje posiedzenia oraz podejmować uchwały przy użyciu narzędzi i technik elektronicznych. Z odbytego posiedzenia sporządza się protokół.
 4. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne Komitetu oraz zebrania Prezydium Komitetu poprzez powiadomienie członków danego organu i zainteresowanych osób spoza Komitetu w formie elektronicznej lub papierowej, przesyłając zaproszenie wraz z programem i materiałami na co najmniej 2 tygodnie przed posiedzeniem.
 5. Posiedzenia Prezydium Komitetu mogą być zwoływane ad hoc, w terminie krótszym niż wskazany w 4, poprzez powiadomienie wszystkich jego członków w formie elektronicznej.

§ 8

 1. W skład Prezydium Komitetu wchodzą:
  1. Przewodniczący;
  2. jego zastępca lub zastępcy (nie więcej niż dwóch);
  3. członkowie wybrani przez zebranie plenarne Komitetu (nie więcej niż 3 osoby).
 2. Prezydium Komitetu może wybrać jednego ze swoich członków sekretarzem Komitetu.
 3. W skład Prezydium Komitetu mogą być wybrane i powoływane, tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.
 4. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk, po przedstawieniu wniosku przez Dziekana Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych.
 5. Zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków Prezydium Komitetu – wybranych na zebraniu plenarnym Komitetu – powołuje Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych.
 6. W posiedzeniach Prezydium Komitetu mogą uczestniczyć, bez głosu stanowiącego, honorowy przewodniczący lub członkowie honorowi Komitetu albo przewodniczący komisji, sekcji lub zespołów Komitetu (o ile Komitet utworzył takie jednostki) i redaktorzy naczelni wydawnictw Komitetu oraz przedstawiciele specjalistycznych towarzystw naukowych. Uchwałę w tej sprawie podejmuje i dokonuje wyborów zebranie plenarne Komitetu.

§ 9

 1. Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych merytorycznie i porządkowo sprawach dotyczących funkcjonowania Komitetu i realizacji jego zadań, przygotowanie planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych lub przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, o ile decyzje te nie wymagają zgody zebrania plenarnego Komitetu.
 2. Do ważności uchwał Prezydium Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 10

 1. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
 2. Dla ważności uchwał zebrania plenarnego Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 3. Z posiedzeń zebrań plenarnych Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant. Protokół ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty w Komitecie.

§ 11

 1. Dla wykonania ustawowych zadań Komitetu oraz wymienionych w § 3, zebranie plenarne Komitetu może tworzyć, w drodze uchwały zgodnie z 5 pkt. 6-9 Regulaminu wyborów członków i organów komitetów naukowych, wewnętrzne jednostki organizacyjne: komisje, sekcje lub zespoły zadaniowe. Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do uchwały w sprawie utworzenia komisji, sekcji czy zespołu zadaniowego.
 2. Członkowie komisji, sekcji lub zespołów zadaniowych są wybierani w drodze uchwały przez zebranie plenarne Komitetu. Przewodniczącego, jego zastępców lub zastępcę oraz sekretarza – o ile ich powołanie jest uzasadnione – komisji, sekcji lub zespołu zadaniowego, powołuje Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych.
 3. W skład komisji lub sekcji Komitetu mogą wchodzić również osoby niebędące członkami Komitetu.
 4. Jako komisje lub sekcje Komitetu mogą działać sekcje krajowe międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych. Ich powołanie odbywa się na zasadach określonych w ustawie o Polskiej Akademii Nauk oraz w statucie Polskiej Akademii Nauk.

§ 12

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk.