25 Kongres

Informujemy, że pod adresem wc2018.ipsa.org uruchomiono stronę internetową kolejnej edycji Światowego Kongresu Nauk Politycznych IPSA. Konferencja odbędzie się w dniach 21-25 lipca 2018 r. w Brisbane. Poprzez stronę internetową istnieje już możliwość wysłania propozycji zorganizowania panelu, a także tytułu swojego wystąpienia.

Tematem przyszłorocznego Kongresu są "granice i marginesy". Przyspieszenie procesów globalizacyjnych po zakończeniu zimnej wojny oraz liczne konsekwencje wrześniowych ataków terrorystycznych, które miały miejsce w 2001 roku wywarły głęboki wpływ na granice – zarówno te pojmowane empirycznie, jak regionalne, państwowe i bezpieczeństwa, ale także te konceptualnie rozumiane, jak granice społeczne, ekonomiczne, etniczne oraz religijne. Te granice tworzą marginesy, dzięki którym zarówno empirycznie, jak i konceptualnie działają poszczególne podmioty. Granice między uznawanymi i nieuznawanymi państwami, subregionami, terytoriami okupowanymi i ponadnarodowymi organami administracyjnymi są przestrzeniami stworzonymi przez linie, które oddzielają od siebie poszczególne terytoria.

Granicami nie są jednak w tym rozumieniu zwykłe linie, które wyznaczają terytorium państwa za pomocą znaków drogowych, oficjalnych punktów kontroli, a nawet nie są to ogrodzenia z drutu kolczastego i mur obronny, ale granicami są same instytucje. To one mają dynamiczny charakter, który wynika z ich formalnych lub nieformalnych funkcji i działań. W czasach, gdy całe regiony zostały zdewastowane przez implozję granic – często narzuconą przez dawne i dzisiejsze imperializmy, a nie przez swobodnie wynegocjowane lub demokratyczne środki – marginesy są strefami konfliktu i stanu zapalnego w polityce krajowej oraz międzynarodowej. Takie spory i kontrowersje stawiają czoło bardzo poważnym wyzwaniom wynikającym z międzynarodowego zarządzania prawami człowieka, mającymi swoje korzenie w Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 r., której 70-lecie przypadnie w 2018 roku.

Polityka "granic i marginesów" ma wspólne centrum ciężkości: "inność" oraz "inwentaryzację", które z kolei definiują granice i tworzą marginalizację. To właśnie te praktyki określają nierówności bogactwa i władzy, obecnie bardzo skrajne, a jednocześnie globalne. Wyzwania, jakie stwarzają światowe wydarzenia, które są niejednokrotnie nowością dla wielu społeczeństw, zachęcają nas do zbadania dynamiki włączenia i wykluczenia w obszerny temat "granic i marginesów". Temat ten daje uczestnikom 25. Światowego Kongresu IPSA rozległe możliwości w zakresie badań. To szansa na uwzględnienie wielu perspektyw naukowych podczas wystąpień i dyskusji toczących się w trakcie kolejnego Kongresu. "Granice i marginesy” powinny zjednoczyć uczestników oraz poszerzyć rozumienie polityki, ponieważ są one konstytutywne w kluczowych procesach politycznych, a tym samym są przedmiotem międzynarodowych rozważań dokonywanych przez badaczy nauk politycznych.