15 października odbyło się drugie (również zdalne) posiedzenie Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Posiedzenie 15.10.2020

Przewodniczący zaplanował 5 punktów w porządku obrad.

W komunikatach Przewodniczący poinformował o stanowisku Komitetu wobec planowanej reformy Polskiej Akademii Nauk oraz przyznaniu przez Prezydenta RP tytułu profesora trzem członkom KNP PAN: prof. Robertowi Alberskiemu, prof. Andrzejowi Podrazie i prof. Andrzejowi Stelmachowi.

Również w przypadku tego posiedzenia, przewidziany został wykład problemowy. Tym razem wystąpił prof. Andrzej Mania z wykładem nt. "Dwie wielkie debaty w USA: źródła zimnej wojny oraz mechanizmy jej zakończenia".

W ramach kolejnego, trzeciego punktu, omówiony został projekt regulaminu KNP PAN. Ustalono, że ostateczna propozycja przesłana zostanie wszystkim członkom Komitetu, a następnie poddany zostanie on pod głosowanie w formie zdalnej.

W kolejnym punkcie przedstawiono plan powołania (na kolejnym posiedzeniu) komisji oraz wybrania ich przewodniczących.

W wolnych głosach przeanalizowano problemy związane z organizacją konferencji i kongresów politologicznych. Przesunięciu uległ już, między innymi, termin odbycia się 26. Światowego Kongresu Nauk Politycznych IPSA, międzynarodowej konferencji naukowej "Europa XXI wieku" w Słubicach, a proponowana jest również zmiana terminu odbycia się Ogólnopolskiego Kongresu Politologii we Wrocławiu.

Kolejne posiedzenie zaplanowane zostało na grudzień.