25 czerwca 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ze względu na pandemię, spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.

Przewodniczący, prof. Tadeusz Wallas, przewidział 9 punktów w porządku obrad. Po zagajeniu i przekazaniu najważniejszych komunikatów, przewodniczący poprosił prelegenta, prof. Janusza Ruszkowskiego, o przedstawienie wykładu pt. "Europeizacja jako przedmiot badań naukowych". Po wykładzie nastąpiła kilkunastominutowa dyskusja, a przewodniczący zapewnił, że od naukowej części zaczynać się będzie każde kolejne spotkanie Komitetu.

Kolejnym punktem obrad było stanowisko KNP PAN w sprawie reformy PAN. Punkt ten zreferował prof. Krzysztof Pałecki i prof. Józef Fiszer. W toku dyskusji opracowano ostateczny kształt stanowiska i go jednomyślnie przyjęto.

W ramach czwartego punktu omówiono kwestię zgłaszania prac do nagrody naukowej Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w roku 2020. Przewodniczący poinformował o już zgłoszonych publikacjach oraz ustalił termin zgłaszania kolejnych (w tej kwestii pojawi się w serwisie oddzielny komunikat), a także poinformował o przeprowadzeniu głosowania.

Piątym punktem było omówienie planu prac KNP PAN w kadencji 2020-2023. W jego ramach poruszono m.in. problemy związane z organizacją konferencji i kongresów, w tym V Ogólnopolskiego Kongresu Nauk o Polityce.

Pod koniec spotkania ustalono siedzibę KNP PAN w kadencji 2020-2023, przyjmując za nią Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań, a także ustalono strukturę organizacyjną. Poszerzono również skład Komitetu, natomiast na sekretarza wybrano dr. Krzysztofa Dudę.

Kolejne posiedzenie zaplanowane zostało na wrzesień lub październik.